Stanovy

SAUDSKOARABSKO-SLOVENSKEJ OBCHODNEJ KOMORY

Čl. I

Právne postavenie

Saudskoarabsko-Slovenská Obchodná Komora je združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov dobrovoľným združením osôb, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmové činnosti v oblasti rozvoja regiónov, zamestnanosti, športu, kultúry, podpory rozvoja cestovného ruchu a medzinárodných obchodných vzťahov.  

Združenie je otvoreným, samostatným, nezávislým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch na území Slovenskej republiky, ale aj mimo územia Slovenskej republiky. 

Združenie sa môže združovať do iných foriem združení, za účelom riešenia, presadzovania a obhajovania spoločných záujmov a potrieb.

Saudskoarabsko-Slovenská Obchodná Komora sa zriaďuje na dobu neurčitú v súlade s podmienkami o činnosti občianskych združení stanovenými v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a jeho neskorších predpisov.

 

Čl. II

Názov Komory 

Názov komory v slovenčine: Saudskoarabska-Slovenská Obchodná Komora.
Názov v skratke bude "S.A.S.O.K." (ďalej len Komora).

Názov komory v angickom jazyku: "Saudi Arabian-Slovak Chamber of Commerce"
Názov v skratke bude "S.A.S.C.C.".

 

Čl. III

Právnicka osoba 

Podľa platného slovenského práva vystupuje Komora ako právnická osoba, pričom ju pred slovenským alebo saudskoarabským právom zastupujú fyzické alebo právnické osoby s cieľom vytvorenia slovensko-saudskoarabských obchodných vzťahov, pomáhať pri vytváraní pobočiek saudskoarabských obchodných spoločností, komôr pôsobiacich na území Slovenskej Republiky, pobočiek zahraničných právnických osôb slovenských alebo saudskoarabských skupín, osôb so slovenským alebo saudskoarabským štátnym občianstvom, a to na základe podmienok uvedených v týchto stanovách. 

 

Čl. IV 

Sídlo Komory 

Sídlo komory sa nachádza na ulici Mlynská č. 1, 040 01 Košice. 

 

Čl. V 

Komunikačné jazyky 

Komunikačnými jazykmi komory sú slovenský a anglický jazyk.

 

Čl. VI 

Činnosť Komory

Komora si stanovuje za cieľ činnosti podporu rozvoja vzájomných slovensko- sudskoarabských vzťahov a obchodnej výmeny medzi Saudskou Arábiou a Slovenskou Republikou ako i technickú a ekonomickú spoluprácu medzi podnikateľmi z oboch krajín a poskytovanie informácií a asistencie všetkým, ktorí o ne prejavia záujem ako aj ich spoločníkom. Komora nadviaže vzťahy a vzájomnú spoluprácu so Slovensko-Saudskoarabským Združením, a to prostredníctvom spoločných projektov a návrhov spolu so Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou Komorou, Úniou Obchodných Komôr, regionálnymi centrami pre rozvoj zahraničného obchodu, priemyselnými a umeleckými komorami a vývoznými konzorciami a ďalšími inštitúciami a združeniami, ktoré sa v budúcnosti vytvoria. Komora sa venuje propagačnej činnosti, pomocou ktorej podáva užitočné ekonomické informácie, aby napomohla k rozšíreniu spolupráce medzi obchodnými spoločnosťami a prispela k rozvoju obchodných príležitostí.
 

Ďalej si Komora stanovuje za cieľ:
 

nadväzovať vzťahy s úradmi, organizáciami, komorami a finančnými kruhmi oboch krajín, za účelom uľahčenia vzájomnej podnikateľskej činnosti,

spolupracovať s obchodným sektorom Saudskej Arábie a Slovenskej Republiky v záležitostiach týkajúcich sa rozvoja ekonomických vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Slovenskou Republikou,

vybavovať náležitosti, ktoré môžu požadovať miestne slovenské alebo saudskoarabské úrady,

informovať o podnikoch, právnych ustanoveniach a akýchkoľvek iných nariadeniach, ktoré všeobecne súvisia s trhom a obchodom v niektorých jeho sférach, o možnostiach uplatnenia tovaru na trhu ako aj sprostedkovať iné služby obom krajinám,

systematicky zhromažďovať poznatky o prípadných úpravach v legislatíve, normách a miestnych zvykoch pri ekonomickej, finančnej, colnej alebo daňovej spolupráci,

poskytovať odborné posudky, konzultácie, tlmočnícke alebo akékoľvek iné odborné služby za účelom podpory rozvoja obchodu a v snahe poskytnúť čo najlepšie poradenstvo pre tých, ktorí majú záujem podnikať v jednej z týchto dvoch krajín,

vykonávať akúkoľvek ďalšiu činnosť potrebnú k naplneniu predsavzatí, ktoré si Komora stanoví,

za asitencie miestnych úradov propagovať, ochraňovať a obraňovať záujmy obchodných spoločnosti a ich obchodných spolupracovníkov na území oboch zúčastnených strán, 

komora bude vykonávať svoje aktivity a činnosť na území Slovenskej Republiky v súlade s jej platnou legislatívou.

 

Predmetom činnosti komory bude hlavne: 

 

vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

výskum, vývoj, vedecko-technické služieby a informačné služby,

spolupráca na báze dohôd s podnikateľskými subjektami,

organizovanie seminárov, vzdelávacích kurzov a konferencií, 

rekreačná, kultúrna a športová činnosť,

spolupráca s inými združeniami alebo organizáciami mimo územia Slovenskej republiky,

iniciovanie a koordinovanie príprav a realizácii stratégii trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky,

zabezpečuje koordináciu, programovanie a implementovanie rozvojových programov v Slovenskej republike,

koordinovanie aktivít so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní hospodárskej a sociálnej politiky na úrovni miestnej, regionálnej, slovenskej i medzinárodnej,

koordinovanie príprav a realizáciu projektov vrátane získavania a využívania domácich a zahraničných finančných zdrojov za účelom regionálneho rozvoja a celoslovenského rozvoja. 

 

Čl. VII

Finančné zdroje a majetok Komory

Komora je občianské združenie, ktoré vykonáva činnosť ako nezisková organizácia.

Aby bola Komora schopná uskutočňovať svoje ciele, bude mať k dispozícii finančné prostriedky pozostávajúce z členských poplatkov jej členov, darov, štátnych príspevkov a fondov alebo príjmov, ktoré obdrží ako odmenu za vykonané služby a ktoré budú použité na podporu činnosti a cieľov komory.

Na základe rozhodnutia Pokladníka a v súlade s výškou rozpočtu, Správna Rada ustanoví ročnú výšku členského poplatku, ktorú odsúhlasí  Valné Zhromaždenie.

Výška ročného členského poplatku je platná pre obdobie jedného kalendárneho roku, t.j. od 1. januára do 31. decembra daného roku. Poplatok je splatný do konca prvého trimestra daného kalendárneho roku. Pre nového člena, ktorý vstúpi do komory po stanovenom období bude výška členského poplatku vypočtaná podľa času, ktorý zostáva do 31. decembra daného roku.

Majetok Komory spravuje Správna Rada Komory. Táto správa môže byť prevedená na jedného člena Rady. Dary a štátne príspevky budú použité v súlade s požiadavkami darcov. Štátne príspevky budú použité výhradne na účely, pre ktoré boli získané.

Komora spravuje svoj mojetok na základe rozpočtu, ktorý pre každý rok odsúhlasí Valné Zhromaždenie Komory.

Členovia Komory nemajú nijaké právo na majetok Komory. V prípade rozpustenia Komory z akéhokoľvek dôvodu, bude majetok Komory prevedený na inštitúciu, ktorá bude vykonávať podobnú činnosť a to na základe predchádzajúceho súhlasu Správnej Rady.

Komora ručí za svoje záväzky jedine svojím majetkom. Akákoľvek osobná zodpovednosť jej členov je vylúčená.

Komora má vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva a prevádzkuje na základe zmluvných vzťahov i iný majetok o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s nim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vlastnými pravidlami.

Zdrojom príjmov komory sú:

členské príspevky a poplatky,

príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,

príspevky iných organizácií a jednotlivcov,

peňažné dary a príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,

dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,

príjmy z lotérií a iných podobných hier,

úroky z peňažných vkladov v bankách,

príjmy z pôžičiek a úverov,

príjmy z reklamnej činnosti,

príjmy z podnikateľskej činnosti, 

príjmy zo služieb na podporu podnikateľského rozvoja a zamestnanosti,

príjmy zo služieb na podporu rozvoja cestovného ruchu,

iné príjmy.

Komora vykonáva správu vlastných účtov v peňažných ústavoch. Za hospodárenie združenia zodpovedá prezident komory.

 

Čl. VIII

Kancelárie Komory 

Aby mohla Komora vykonávať činnosť, ktorú si stanovila, môže zriadiť samostatné detašované pracoviská s vlastným rozpočtom a špecifickými  finančnými prostriedkami, ktoré vyčlení Správna Rada a každoročne ich schváli Valné Zhromaždenie.

 

Čl. IX 

Členovia Komory 

Komora je prístupná rovnako pre saudskoarabské ako aj slovenské spoločnosti a osoby, bez ohľadu na ich sídlo a na základe súhlasu Správnej Rady, konkrétne:

fyzické osoby, ktoré vyukazujú ekonomickú činnosť, ktorá je relevantná pre ciele Komory,

právnické osoby,

pobočky obchodných spoločnosti, asociácie, zväzy, sindikáty a odborné združenia, vzdelávacie inštitúcie a iné.

Osoby uvedené nižšie môžu figurovať ako čestní členovia Komory a majú právo zúčastňovať sa Valného Zhromaždenia, bez hlasovacieho práva s hlasom poradným:

veľvyslanec Saudskej Arábie v Rakúsku,

obchodný atašé Saudskej Arábie v Rakúsku,

 

Čl. X

Členstvo v Komore 

Každý, kto má záujem stať sa členom Komory, musí predložiť žiadosť alebo vyplniť pripravený formulár, kde objasní svoju situáciu a zaviaže sa plniť stanovy, normy a pravidlá vyplývajúce z jej členstva v Komore. Pre právnické osoby treba uviesť meno zástupcu.

Komora žiadateľovi písomne oznámi svoje rozhodnutie o jeho prijatí. Komora nie je povinná objasniť dôvody svojho rozhodnutia o neprijatí. Členstvo nadobúda platnosť dňom uhradenia členského príspevku (na základe rozhodnutia Správnej Rady.

Čestní členovia sa stanú riadnymi členmi Komory na základe súhlasu Valného Zhromaždenia.

 

Čl. XI 

Ukončenie členstva v Komore 

Členstvo môže byť ukončené z nasledovných dôvodov:

neuhradenie členského poplatku za príslušný kalendárny rok, 

zrieknutie sa členstva na základe písomného oznámenia Správnej Rade alebo jej Prezidentovi,

úmrtie v prípade fyzických osôb,

rozpustenie alebo zrušenie v prípade právnických osôb,

na základe rozhodnutia Správnej Rady o vylúční člena. Rada môže pristúpiť k vylúčeniu člena po odsúhlasení dvojtretinovou väčšinou hlasov členov Správnej Rady v prípade závažného porušenia alebo častého porušovania povinností uvedených v stanovoch. Predtým, ako prijme konečné rozhodnutie, Správna Rada pošle upozornenie o nedodržaní povinností, aby informovala člena o zámere Rady vylúčiť ho z Komory v prípade, že okamžite nenapraví chyby, ktorých sa dopustil (predovšetkým čo sa týka platby poplatkov).

Rada má právo člena okamžite vylúčiť a to:

v prípade právoplatného odsúdenia fyzických osôb v trestných veciach za úmyselne trestné činy,

v prípade rozpustenia Komory, členstvo zaniká automaticky. 

Odchod alebo vylúčenie z Komory nedáva jej členovi nárok na navrátenie majetku alebo financií, ktoré do Komory investoval.

 

Čl. XII 

Práva členov Komory 

Každý člen Komory má právo: 

hlasovať a byť zvolený do orgánov Komory,

zúčastňovať sa na spoločenských akciách organizovaných Komorou,

zúčastňovať sa na poradách Komory, prezentovať projekty a hlasovať,

má právo na jeden hlas. Právnické osoby sú zastupované ich právnymi zástupcami alebo inou osobou, ktorá je k tomu oprávnená,

požiadať Komoru o poradenstvo v oblasti jeho pôsobenia a zároveň má prístup k všetkým publikáciám a dokumentácii, ktoré má Komora k dispozícii,

výnimočne má právo na zvláštne služby Komory a jej kancelárií,

vá právo obsadiť zastupiteľské alebo členské funkcie v niektorom z orgánov Komory,

má právo uvádzať svoje členstvo v Komore v korešpondencii na základe predchádzajúceho súhlasu Komory a po dohode s Prezídiom, môže používať logo Komory.

 

Čl. XIII

Povinnosti členov Komory 

Členovia Komory budú podporovať Komoru v naplnení predsavzatí, ktoré si stanoví a v aktivitách, na ktorých sa Komora podieľa a zaväzujú sa dodržiavať stanovy a rozhodnutia jej orgánov. 

Kotrýkoľvek člen Komory, s výnimkou čestných členov, je povinný platiť ročný členský poplatok, splatný k začiatku kalendárneho roku, v súlade s nariadeniami Správnej Rady a týmito stanovmi.

Člen Komory je povinný predložiť Zhromaždeniu potrebné informácie o jeho aktivitách, tak, aby tým neohrozil vlastné obchodné tajomstvá.

Všetci členovia sú povinní udržiavať obchodné tajomstvá Komory.

Členovia sú povinní dodržiavať etické normy a dobre mravy Komory. 

Čl. XIV 

Orgány Komory 

Komora má nasledovné orgány: 

1. Valné Zhromaždenie,

2. Správna Rada,

3. Prezídium.

 

Čl. XV

Valné zhromaždenie komory

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory, všetci členovia majú právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie sa uskutočňuje ako riadne a mimoriadne valné zhromaždenie.

 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

prerokovanie výročnej správy komory,

prerokovanie plnenia rozpočtu za predchádzajúce obdobie a prerokovanie a schválenie rozpočtu na nasledujúce obdobie,

schvaľovanie ročnej účtovnej závierky,

určovanie a schvaľovanie dlhodobej koncepcie rozvoja komory,

schvaľovanie nákupu, predaja a prevodu nehnuteľného majetku komory,

voľba a odvolávanie členov správnej rady komory,  

schvaľovanie symboliky komory a názvu komory, 

zmena alebo zrušenie rozhodnutia prezidenta komory, 

zmena stanov komory,

rozhodnutie o zrušení komory. 

Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1x ročne a zvoláva ho prezident komory spôsobom a v lehotách určených týmito stanovami.

Valné zhromaždenie musí byť zvolané prezident komory najmenej 15 dní pred termínom jeho konania písomnou pozvánkou, telefonicky alebo mailom. Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia musí obsahovať najmä:

názov a sídlo združenia

miesto, dátum a čas konania

program

označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne VZ

Prezident komory môže na valné zhromaždenie pozvať aj ďalších účastníkov s hlasom poradným.

Členovia komory sa pred konaním valného zhromaždenia zapisujú do prezenčnej listiny spracovanej prezidentom komory. Správnosť listiny potvrdzujú svojim podpisom predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ valného zhromaždenia. Pokiaľ je členom komory fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, jej práva na valnom zhromaždení uplatňuje jej zákonný zástupca.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je na ňom prítomna nadpolovičná väčšina všetkých členov komory. 

Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, zvolá prezident komory náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do  14 dní odo dňa, keď sa malo konať valné zhromaždenie pôvodne zvolané. Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program rokovania a je uznášaniaschopné bez ohľadu na ods. 6 tohto článku.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. 

V prípade ak valné zhromaždenie rozhoduje o :

zmene stanov komory,

zrušení komory,

voľbe a odvolaní členov správnej rady komory,

           vyžaduje sa súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov.

Valné zhromaždenie volí svojho predsedu a zapisovateľa. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä tieto údaje :

názov a sídlo združenia,

dátum, miesto a čas konania valného zhromaždenia,

meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice,

opis rokovania valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania.

Zápisnicu z konania valného zhromaždenia podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, ktorí potvrdia správnosť zápisnice. K zápisnici sa pripoja správy, vyhodnotenia, návrhy a vyhlásenia predložené na  valnom zhromaždení na prerokovanie.

Predseda združenia je povinný zabezpečiť vyhotovenie zápisnice do 30 dní od konania valného zhromaždenia a písomnosti týkajúce sa konania valného zhromaždenia uložiť v sídle združenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať predseda, podpredsedovia združenia a nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. 

Valné Zhromaždenie môže vymenovať Čestného Prezidenta z niektorého z bývalých prezidentov, ktorí sa mimoriadne podieľal na aktivitách Komory alebo sa inak zaslúžil o jej rozvoj. Čestní prezidenti sú členmi Komory.

 

Čl. XVI 

Správna rada komory 

Správna Rada je orgán, ktorý spravuje Komoru v obdobiach medzi jednotlivými Valnými Zhromaždeniami.

Správnu Radu tvoria minimálne 6 a maximálne 12 členovia, ktorí majú hlasovacie právo a do funkcie sú volení Valným Zhromaždením na dobu 5 rokov. Kandidáti sú povinní predložiť svoju kandidatúru najneskôr týždeň pred voľbami do Správnej Rady.

Predstavitelia sú volení na obdobie piatích rokov s možnosťou ich znovuzvolenia.

V prípade neprítomnosti alebo práceneschopnosti niektorého člena v čase platnosti jeho mandátu, vymenuje Správna Rada nového člena, ktorého zástup bude predmetom hlasovania na najbližšom Valnom Zhromaždení tak, ako je to uvedené v tomto dokumente.

Správna Rada vymenúva členov Prezídia na návrh Prezidenta komory.

Podnikateľský subjekt, ktorý je členom Komory, môže mať v Správnej Rade len jedného zástupcu.

Zvolení členovia Správnej Rady si spomedzi seba zvolia Prezidenta, Viceprezidentov, Pokladníka a Tajomníka.

Obchodný atašé Saudskoarabského veľvyslanectva vo Viední je automaticky členom Obchodnej Komory, no nemá nárok na hlasovacie právo.

Členovia Správnej rady zastávajú svoju funkciu v Správnej rade dobrovoľne.

Čestní Prezidenti sú prizvaní k účasti na stretnutiach Správnej Rady ako prísediaci.

Správna Rada rozhoduje o všetkých zásadných otázkach, o ktorých podľa stanovov nespadajú do priamej kompetencie Valného Zhromaždenia a Prezídia komory.

Správna rada je uznášaniaschopná ak je na nej prítomna nadpolovičná väčšina všetkých členov komory.  

Na prijatie rozhodnutia Správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Správnej rady. 

Činnosti Správnej Rady:

kontroluje a vykonáva rozhodnutia Valného zhromaždenia,

dozerá na prácu Prezídia komory,

Správna rada rozhoduje o prijatí, resp. vylúčení členov a to na základe podmienok stanovených v týchto stanovách,

Správna rada má k dispozícii všetok majetok a finančné prostriedky tak, ako je to uvedené v článku VII týchto Stanov, 

Správna rada vytvára špeciálne komisie.

 

Čl. XVIII 

Prezídium komory

Správna rada volí prezídium na funkčné obdobie siedmych rokov.

Prezídium má štyroch členov: Prezident, Viceprezident, Pokladník, Tajomník. Prezídium sa stretáva raz do mesiaca.

Tajomník riadi personál Komory v súlade nariadeniami Správnej rady, vrámci možností rozpočtu odsúhlaseného Valným Zhromaždením a pod dohľadom Prezídia.

Tajomník zastupuje zamestnancov v ich právach.

Prezident, ktorého volí Správna rada, zastupuje Komoru navonok vo všetkých právnych otázkach a pred tretími osobami, pred vládou, a to rovnako na úrovni štátu ako i na medzinárodnej úrovni. V prípade jeho neprítomnosti alebo práceneschopnosti ho môže zastúpiť Viceprezident komory alebo toho môže zastúpiť Tajomník komory.

Prezident komory je štatutárnym orgánom komory, ktorý riadí činnosť komory a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyčlenené na rozhodovanie Valnému zhromaždeniu komory a Správnej rade komory.

 

Čl. XIX 

Účtovníctvo a účty komory

Za účtovný rok sa považuje príslušný kalendárny rok.
Účtovníctvo sa vykonáva na základe účtovných platných právnych predpisov v Slovenskej Republike. Za kontrolu účtovníctva zodpovedá Pokladník.

Každoročnú kontrolu účtovníctva, a revíziu dokladov vykonáva oprávnená externá audítorská kancelária, ktorú Správna Rada volí na dobu dvoch rokov. Vypracuje správu, ktorú predloží Valnému Zhromaždeniu komory.  
 

Čl. XX 

Zánik a likvidácia komory

Komora zaniká :

dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 

O zrušení komory rozhoduje valné zhromaždenie podľa týchto stanov.

Likvidátora komory vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade, ak združenie zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, určuje likvidátora ministerstvo.

Pri zániku komory uskutoční likvidátor majetkové vyporiadanie. Po uspokojení všetkých veriteľov má člen komory právo na podiel na majetkovom vyporiadaní, ktorý sa určuje pomerom príspevku člena k príspevkom všetkých členov. 

V prípade, že niektorý z orgánov Komory koná v rozpore so zákonom a bude toto jeho konanie predmetom občianskeho procesu, tak Komoru pred orgánmi verenej správy Slovenskej Republiky zastúpi jeden z jej členov.

 

Čl. XXI 

Štatutárne jazyky

Tieto stanovy sú vyhotovené v slovenkej aj v anglickej verzii, pričom obe verzie majú rovnakú platnosť. V prípade relatívnej nezrovnalosti textov, sa za správnejšiu verziu považuje slovenská verzia textu.

Valné Zhromaždenie udeľuje Prezidentovi Komory plnú moc, aby akékoľvek zmeny v stanovách Komory oznámil Ministerstvu Vnútra Slovenskej Republiky.

 

Čl. XXII

Prechodné a záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú  účinnosť dňom právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o ich registrácií.

Stanovy sú platné dňom ich schválenia Prípravným výborom komory.

Výklad stanov komory vykonáva Prezídium komory.

Skutočnosti, ktoré tieto stanovy neupravujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Go to top